wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

28 paź 2016

Informuję, że kontynuacja przerwanego posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM z dnia 26.10.2016 r., odbędzie się 10 listopada 2016 r. o godz. 9.00. Posiedzenie odbędzie się  w biurze Rady Miejskiej pok. nr 14, ul. Książąt Pomorskich 5.

Porządek posiedzenia:

  1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie zaproponowanego porządku posiedzenia.
  3. Uwagi i poprawki do protokołu z dnia 20.09.2016r.
  4. Przyjęcie protokołu z kontroli działalności Burmistrza  w zakresie wykonywania uprawnień nadzorczych wspólnika w spółce z o.o. Marina za rok 2015.
  5. Kontrola  Klubu Sportowego Fala i  Międzyzdrojskiego Klubu Sportowego Karate – Kyoknshin   Bushido pod względem rozliczeń z udzielonych dotacji za rok 2015 .
  6. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazywanych przez Radę, komisje, Przewodniczącego Rady i członków komisji.
  7. Rozpatrywanie wniosków mieszkańców przedkładanych przez nich osobiście lub za pośrednictwem radnego.
  8. Zakończenie posiedzenia . 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Adam Jakubowski

PODSTAWA PRAWA

W myśl art.25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz.U.2013.594, 645, 1318, z 2014. 379, 1072) niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów gminy.