wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

21 maj 2015

     Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie  art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie Gminnym (Dz.U.2013.594, 645, 1318, z 2014. 379, 1072),  zawiadamiam Państwa, że zwołuję  X Sesję Rady Miejskiej   w Międzyzdrojach, która  odbędzie się   28 maja  2015 r.  o godz. 10 .00
Miejsce obrad – Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

 

 

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wnioski do porządku  obrad.
3. Uwagi i poprawki Radnych do protokołu z VIII i IX Sesji RM w Międzyzdrojach.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2015 r.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2015-2025.
7. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk
8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (12 m ²Gryfa Pomorskiego).
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (88 m ² Zwycięstwa 2a)
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ( 729 m² Kopernika 4).
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (366m², 692 m² Zdrojowa 15).
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (20 m² Emilii Plater).
13. Projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (63 m² Niepodległości).
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (600 m² przed Hotelem Amber Baltic).
15.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dwa tereny przy plaży- 150 m ² oraz 40 m ²).
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  wydzierżawienie nieruchomości (na okres jednego roku przy wieżyczkach molo).
17. Rozpatrzenie skargi Pana I.P. z dnia 16 marca 2015 r. na działalność Burmistrza.
18. Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli realizacji wieloletnich umów dzierżawy nieobjętych  kontrolą w roku 2014.
19. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.
20. Informacja Przewodniczącego Rady w zakresie spraw wniesionych do Rady oraz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
22. Wnioski komisji i radnych.
23. Wnioski i skargi mieszkańców.
24. Zakończenie obrad.

 

 

Informacja o komisjach

1. Połączone posiedzenie  Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji  Spraw Komunalnych i Społecznych - 27.05.2015 r., godz. 10.00.


PODSTAWA PRAWNA

W myśl art. 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz.U.2013.594, 645, 1318, z 2014. 379, 1072) zawiadomienie stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów gminy.