wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

Planowana inwestycja pn. „Zagospodarowania terenu przy ul Bohaterów Warszawy/ Promenada Gwiazd w Międzyzdrojach” polega na m.in.: zmianie zagospodarowania ciągu pieszego „Aleja Gwiazd” wraz z przyległymi terenami zieleni oraz wykonaniem podwyższenia zlokalizowanego we wschodniej części terenu - pełniącego funkcję sceny, zakresem obejmująca wykonanie nowych utwardzeń, elementów małej architektury, murków oporowych, niwelację terenu, budowę instalacji elektrycznej, instalacji kanalizacji deszczowej, wody wraz z innymi koniecznymi pracami wynikającymi z przyjętego zagospodarowania terenu.

Celem zmiany zagospodarowania terenu jest stworzenie przestrzeni centralnej miasta odpowiadającej intensywnemu wykorzystaniu przez turystów i kuracjuszy, dostosowanie projektowanej zieleni do różnorodnej aktywności użytkowników oraz otwarcie terenu dla dużej ilości obserwatorów podczas organizowanych przez miasto corocznych cyklicznych imprez, w tym Festiwalu Gwiazd.

Następnym elementem realizacji niniejszejszego projeku jest wykonanie inwestycji pn.”Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od zejścia na plaże nr J do mola w Międzyzdrojach”. Teren objęty pracami projektowymi jest na wydmach silnie zadrzewiony, podzielony istniejącymi zejściami i zjazdem na plażę. Znajduje się w granicach pasa technicznego od istniejącego zejścia na plażę „J” do mola. Celem zmiany zagospodarowania terenu jest stworzenie na wydmach przestrzeni odpowiadającej intensywnemu wykorzystaniu przez turystów i kuracjuszy.

Kwota otrzymanego dofinansowania ze środków EFRR na realizację inwestycji wynosi 3476063,60zł (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt trzy zł 60/100 gr) stanowiąca nie więcej niż 45,8999999488% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
Kwota wymaganego wkładu własnego to 4097059,72zł (słownie: cztety miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć zł 72/100 gr) stanowiąca nie więcej niż 54,1000000512% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. 

Aleja Gwiazd

Kładka po wydmach